VIVACOM 4G мобилна мрежа
   Информационна агенция "Център Спорт"  [email protected], +359 886 01 53 91

Създаден на 1 октомври 2009 г. Първият спортен сайт на Добричка област  facebook.com/centersport.org

Областният управител не е съгласен с търга за стадиона в Балчик

Футбол

Об­лас­тният уп­ра­ви­тел на Добрич вър­на за но­во об­съж­да­не ре­ше­ние­то на Об­щин­ския съ­вет в Бал­чик, позволяващо про­веждането на търг за от­да­ване под наем на град­ския ста­дион.


Гласуването на мес­тния пар­ла­мент бе във връз­ка с искането на УС на ФК "Чер­но­мо­рец" за пре­дос­та­вя­не на фут­бол­ния терен за ползване. Причината е из­да­ва­не на ли­ценз на клу­ба за Вто­ра фут­бол­на ли­га от Бъл­гар­ския фут­бо­лен съюз.

Миналата година балчишките съветници разрешиха клубът да ползва стадиона, само че об­лас­тният върна точката с мотива, че ня­ма про­ве­ден търг за пуб­лич­ния обект. След ка­то бе взе­то ре­ше­ние за то­ва през този фев­руа­ри, тек­сто­ве­те от­но­во се смя­тат за не­за­ко­но­съоб­раз­ни.

Юрис­ти­те в об­ласт­та се ба­зи­рат на чл. 103 от За­ко­на за фи­зи­чес­ко­то въз­пи­та­ние и спор­та, спо­ред кой­то за пре­дос­та­вя­не­то на спор­тен обект, дър­жав­на или об­щин­ска соб­стве­ност, тряб­ва на първо място да се съз­да­де на­ред­ба. С нея ще се оп­ре­де­лят изис­ква­ния­та, на кои­то да от­го­ва­рят учас­тни­ци­те, кри­те­рии­те за оце­ня­ва­не,  ус­ло­вия­та и въз­мож­нос­ти­те за раз­ви­тие на спор­тна­та дей­ност, класиране и сключ­ва­не на до­го­во­р.

С те­зи мо­ти­ви об­лас­тният връ­ща за но­во раз­глеж­да­не точ­ка­та с ука­за­ние за от­мя­на.

Междувременно отборът на “Черноморец“ провежда на терена домакинските си мачове. Въпреки финансовите затруднения е на седмо място във временното класиране. Как ще се реши казусът, все още не е ясно. Радио Варна

Сходни връзки

Mun-Dobrich-reklama

 

 

izida_sport_2

СПОРТЕН КОМПЛЕКС "ИЗИДА"

Потребителски функции


Ако сте изгубили парола?

Hit Counter