VIVACOM 4G мобилна мрежа
   Информационна агенция "Център Спорт"  centersport@abv.bg, +359 886 01 53 91

Създаден на 1 октомври 2009 г. Първият спортен сайт на Добричка област  facebook.com/centersport.org

ОбС ПРИЕ УСТАВА НА ПФК “ДОБРУДЖА” ЕАД

Футбол

На заседанието си днес общинският съвет на Добрич прие Устава на еднолично акционерно дружество ПФК “Добруджа” ЕАД и възложи на ръководството му да впише новите обстоятелства в Агенция по вписванията.


Като статут „Професионален футболен клуб Добруджа" ЕАД е юридическо лице. Отговорността на собственика на капитала за задължения на дружеството е ограничена до размера на направените вноски в капитала на дружеството.

Предметът на дейност на дружеството е: Управление на „Професионален футболен отбор Добруджа" град Добрич, регистрация и прекратяване на състезателни права на футболисти, извършване на трансфери на футболисти, подготовка на състезатели, създаване на детско юношеска футболна секция, участие в републиканско първенство по футбол и в международни състезания по предвидения за тях регламент, изграждане, стопанисване и използване на спортни обекти и съоръжения и други тренировъчни, състезателни и организационно - административни дейности, свързани с упражняването и развитието на футболния спорт, хотелиерство и ресторантьорство. Капиталът му е 2 173 000 лева. Той е разпределен в 2173броя поименни акции, с номинална стойност по 1000 лева всяка акция. Община град Добрич притежава всички поименни акции. По решение на едноличния собственик на капитала - Община град Добрич, дружеството може да издава и привилегировани акции със или без право на глас. Капиталът може да се увеличи чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане на облигации в акции. Решението на едноличния собственик за увеличаване на капитала се взема с мнозинство от 2/3 от гласовете на общинските съветници. Общото събрание има право да изменя и допълва устава на дружеството; увеличава и намалява капитала; преобразува и прекратява дружеството; избира и освобождава членовете на съвета на директорите; определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите; назначава и освобождава регистрирани одитори; одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент; решава издаването на облигации; назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност; освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите; решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

Дружеството се управлява и представлява от съвет на директорите. Той се състои най-малко от три лица, но не повече от девет лица. Съветът на директорите приема правила за работата си в едномесечен срок от избирането си. Избира председател и заместник-председател от своите членове. Членовете на Съвета на директорите се избират за срок до 3 години. Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на дружеството.

Дружеството е длъжно да образува фонд "Резервен". Източници на фонда са най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 или по-голяма част от капитала, определена от устава; средствата, получени над номиналната стойност на акциите и
облигациите при издаването им; сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите и др.

Сходни връзки

0 брой коментари

Екипът не носи отговорност за коментарите, публикувани от посетителите.

Mun-Dobrich-reklama

 

 

izida_sport_2

СПОРТЕН КОМПЛЕКС "ИЗИДА"

Потребителски функции


Ако сте изгубили парола?

Hit Counter