VIVACOM 4G мобилна мрежа
   Информационна агенция "Център Спорт"  centersport@abv.bg, +359 886 01 53 91

Създаден на 1 октомври 2009 г. Първият спортен сайт на Добричка област  facebook.com/centersport.org

ДОБРУДЖА ГОСТУВА В РУСЕ, ЧЕРНОМОРЕЦ - В ПЛОВДИВ

Футбол

Ут­ре са сре­щи­те от шес­тия кръг на Из­точ­на­та “Б” фут­бол­на гру­па, в кой­то от­бо­рът на Доб­ру­джа гос­ту­ва на ру­сен­с­кия Ду­нав. От стар­ши треньо­ра на доб­рич­кия клуб Ди­ян Бо­жи­лов на­у­чих­ме, че в пред­с­то­я­щия дву­бой той ня­ма да мо­же да раз­чи­та на три­ма от сво­и­те фут­бо­лис­ти - на­па­да­те­ли­те Пав­лин То­до­ров и Сла­во­мир Или­ев все още ле­ку­ват кон­ту­зии, а Ни­ко­лай Ко­лев е ли­шен от със­те­за­тел­ни пра­ва за ед­на сре­ща за­ра­ди нат­ру­па­ни жъл­ти кар­то­ни.


“Част от със­те­за­те­ли­те, ко­и­то ле­ку­ва­ха трав­ми, ве­че са въз­с­та­но­ве­ни и мо­гат да взе­мат учас­тие в ма­ча. Та­ка че то­зи път ще имам по-го­лям из­бор при оп­ре­де­ля­не­то на стар­то­вия със­тав и ще има­ме по-дъл­га ре­зер­в­на ска­мей­ка. Пре­ди сед­ми­ца наб­лю­да­вах от­ло­же­ния мач от пър­вия кръг меж­ду Ду­нав и Лу­до­го­рец (Раз­г­рад). Ру­сен­ци са пре­о­до­лим от­бор и ние ще из­ле­зем на те­ре­на, за да иг­ра­ем за по­бе­да”, ка­за още Ди­ян Бо­жи­лов.

И вто­ри­ят от­бор от Доб­рич­ка об­ласт, кой­то се със­те­за­ва в Из­точ­на­та “Б” гру­па - Чер­но­мо­рец (Бал­чик), то­зи кръг ще иг­рае на­вън. Из­б­ра­ни­ци­те на треньо­ра Ра­дос­тин Ди­мов ще гос­ту­ват на плов­див­с­кия Спар­так, кой­то ог­ла­вя­ва кла­си­ра­не­то във вто­рия еше­лон. Очак­ва се мно­го ин­те­ре­сен дву­бой, тъй ка­то за три­те точ­ки ще иг­ра­ят и два­та от­бо­ра. В ми­на­лия кръг бал­чик­лии из­не­над­ва­що за­гу­би­ха ка­то до­ма­ки­ни от но­ва­ка в гру­па­та До­рос­тол (Си­лис­т­ра) с 1:2 и се­га ще се хвър­лят зд­ра­во за по­бе­да, за да ком­пен­си­рат за­гу­бе­но­то. За съ­жа­ле­ние стар­ши треньо­рът на Чер­но­мо­рец ня­ма да мо­же да раз­чи­та на цен­т­рал­ния за­щит­ник Вла­ди­мир За­фи­ров, кой­то е кон­ту­зен. По­ра­ди трав­ма ма­ча в Плов­див ще про­пус­не и бра­ни­те­лят Ста­нис­лав Ива­нов.   

Сходни връзки

0 брой коментари

Екипът не носи отговорност за коментарите, публикувани от посетителите.

Mun-Dobrich-reklama

 

 

izida_sport_2

СПОРТЕН КОМПЛЕКС "ИЗИДА"

Потребителски функции


Ако сте изгубили парола?

Hit Counter